Kommuneenergi.dk – Energiforbruget i boligforeninger

By:

EnergiTjek er en særlig indsats i kommunernes boligforeninger, som skal nedbringe antallet af kWh-forbrug. Man satte fokus på at nedbringe energiforbruget i boligforeningerne ved at undersøge, om el-, varme- og vandforsyningen kunne reduceres til et mindre forbrug, end det allerede var.

Borgerne blev introduceret for forskellige miljømæssigt tiltag, som de selv kunne indføre i husholdningen, f.eks. affaldssortering, regnvandshåndtering m.m. Man satte fokus på en række forskellige miljømæssigt kerneområder, som er forholdsvis simple at indføre i sin private husholdning.

Ved at undersøge energiforbruget i en række boligområder, kunne man fastlægge nogle nye målsætninger for byen som helhed, så kommunen og private kunne spare penge på forbrug.

Gennem en dialog mellem privatpersoner, bestyrelsesmedlemmer, driftspersonale og energiafdelinger i boligforeningerne, fik man udarbejdet en række konkrete tiltag, som kunne iværksættes med henblik på at skabe besparelser og større effektivitet på energiområdet.

Selvom det kan være en langvarig proces at tage beslutninger i store råd som f.eks. boligforeninger, kan fremlæggelsen af konkrete tiltag være med til at fremskynde processen. Når boligforeningerne fik fremlagt konkrete energiplaner, som samtidig var realistiske, tog det ikke lang tid, før det var konsensus om at indføre det.

Derudover var det et vigtigt initiativ at følge op på processen og rapportere om det forbedrede energiforbrug, efter tiltagene var sat i værk, så man kunne få overblik over effekterne af EnergiTjek.

Når man som kommune vil nedbringe energiforbruget i boligforeninger, er det meget vigtigt at inddrage borgerne i beslutningsprocessen og give dem tilstrækkelige oplysninger til, at de selv kan gøre en indsats. Borgerne vil gerne føle sig inddragede i processen og er mere end villige til at gøre en indsats, så længe de ved, hvilke tiltag, der kan have relevans for en nedsætning af energiforbruget.

Derudover er det vigtigt med en rådgiver til boligforeningen, som kan udarbejde planer og fremlægge dem for boligforeningen. Rådgiveren må tilpasse sig den enkelte boligforening, så han eller hun kan tages seriøst og få indflydelse hos boligejerne.

Rådgiveren må samtidig overbevise boligejerne om komfortaspektet ved at nedsætte energiforbruget i tillæg til de økonomiske besparelser. I nogle boligforeninger vil det være nødvendigt at indføre besparelsesprojektet som et fælles projekt, som man er sammen om som boligforening, mens det i andre må ses som flere individuelle projekter. Fælles for alle typer er dog et fælles mål om at nedsætte energiforbruget for hele kommunen.

Som kommune er det vigtigt at man følger op på processen og ser på, hvilke tiltag, der er blevet gennemført, og hvilke, der ikke har kunnet gennemføres. På den måde står man med vigtige erfaringer, som man kan trække på i kommende projekter.